เรียน ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกท่าน

โปรดทราบว่า การสื่อสารข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ของพนักงานนิปปอนแฮมกรุ๊ป ไม่ใช่ประกาศหรือความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของนิปปอนแฮมกรุ๊ป สาหรับประกาศและความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ ทางบริษัทจะสื่อสารข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ของนิปปอนแฮมกรุ๊ป

นโยบายด้านสื่อสังคมออนไลน์

นิปปอนแฮมกรุ๊ป ได้กาหนด “นโยบายด้านสื่อสังคมออนไลน์” เกี่ยวกับการจัดการบัญชีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการ โดยรวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิปปอนแฮมกรุ๊ปและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพนักงานใน นิปปอนแฮมกรุ๊ป เนื่องจากเราตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยนโยบายฉบับมุ่งเน้นที่จะวางแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้แต่ละบริษัทในนิปปอนแฮมกรุ๊ปและพนักงานถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป


นโยบายพื้นฐาน

นิปปอนแฮมกรุ๊ปจะทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการใช้งานและลักษณะเฉพาะ ของสื่อสังคมออนไลน์และจะสนทนาพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้าและคู่ค้า ผ่านการส่งข้อมูลออกไปอย่างเหมาะสม


ข้อควรระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

พนักงานของนิปปอนแฮมกรุ๊ปจะใส่ใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างระมัดระวังและเหมาะสมโดยตระหนักว่า
ข้อมูลที่ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์สามารถแพร่กระจายอย่างง่ายดายและรวดเร็วและ
ข้อมูลที่แพร่กระจายไปแล้วจะไม่สามารถลบทิ้งได้โดยง่าย

1. มุ่งมั่นที่จะสื่อสารโดยเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งลูกค้าและคู่ค้า เป็นต้น

2. เคารพวัฒนธรรมและมารยาทของชุมชนในสื่อสังคมออนไลน์
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบภายในบริษัท

3. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าและคู่ค้าดังกล่าว

4. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่แสดงออกซึ่งการกระทาอันส่งผลเสีย ต่อชื่อเสียงของบุคคลที่สาม
ด้วยการหมิ่นประมาท หรือการล่วงละเมิดสิทธิอื่น ๆ กรณีที่อ้างอิงเนื้อหาที่มีการสื่อสาร
หรือบทความของบุคคลที่สาม ต้องระบุแหล่งที่มาและส่วนที่นามาอ้างถึง

5. เข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองสื่อสารออกไปจะส่งผลไม่เฉพาะตนเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลประเมินต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทด้วยและจะมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ ต่อการแสดงออกของตนในสื่อสังคมออนไลน์

6. กรณีมีการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดหรือสร้างความเข้าใจผิด ต้องทำการขอโทษและดำเนินการแก้ไข
รวมถึงแจ้งบริษัทให้ทราบโดยทันที